بنر 120 * 240
مقاله رشته مدیریت - همه چیز آماده دانلود
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 99
بازدید دیروز: 254
کل بازدیدها: 6662239
 
ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی

ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی

 

ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران

مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان مدیریت

چکیده: هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان سازمان توسعه و تجارت ایران است.پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران سازمان مذکور و حجم نمونه مدیران 34 نفر و از روش سر شماری و حجم نمونه کارکنان 258 نفر و از روش نمونه گیری طبقه ای- نسبی طبق جدول مورگان استخراج گردیده است. جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی وتعهد سازمانی انجام شده است.پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی محقق ساخته و شامل9 مؤلفه اصلی؛ نوع دوستی، جوانمردی، وجدان کاری، نزاکت، وفاداری، فضیلت مدنی، اطاعت سازمانی ،ابتکارات شخصی و توسعه شخصی و پرسشنامه تعهد سازمانی استاندارد و شامل3 مؤلفه تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی انتخاب و با استفاده ار آمار توصیفی و استنباطی که شامل همبستگی پیرسون و آزمونt  دو گروه مستقل و ماتریس ضرایب همبستگی انجام گرفت و نتایج زیر حاصل گردید: 1- ارتباط مثبت و معناداری بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد و بین دیدگاه دو گروه مدیران و کارکنان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ 2- تعهد عاطفی قویترین ارتباط را با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دارد؛ 3- تعهد مستمر ارتباط متوسطی با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دارد؛ 4- و در آخر تعهد تکلیفی ضعیفترین ارتباط را با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلید واژ ها: رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، مدیران و کارکنان   

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 17

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : پنج شنبه 92/8/2
نظرات
ارتباط سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی

ارتباط سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی

 

ارتباط سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی

 مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان مدیریت

چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی در بین کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان (در مدارس پسرانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) انجام گردید. شیوه انجام تحقیق توصیفی (همبستگی) بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان 333 نفر برآورد گردید و بر اساس روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سازمان یادگیرنده با 25 گویه و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با 35 گویه استفاده شد. از نمودار پراکنش و آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده(قابلیت‌های شخصی، مدل‌های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی، و تفکر سیستمی) و هوش سازمانی(چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، و فشار عملکرد) استفاده شد. در نهایت از طریق رگرسیون خطی چندگانه، رابطه تعدیل شده بین سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی با دخالت سن، سابقه خدمت و میزان تحصیلات تعیین شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های سازمان یادگیرنده رابطه مثبت و معناداری با مؤلفه های هوش سازمانی دارند. مؤلفه تفکر سیستمی از سازمان یادگیرنده بیشترین تاثیر را در هوش سازمانی دارد و مؤلفه های کاربرد دانش، سرنوشت مشترک و فشار عملکرد از مؤلفه های هوش سازمانی به ترتیب بیشترین تاثیر را در سازمان یادگیرنده دارند و همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین مؤلفه های سازمان یادگیرنده، سن، سابقه خدمت و میزان تحصیلات با هوش سازمانی رابطه معنی‌دار وجود دارد و همچنین نتایج پژوهش نشان داد، رابطه سازمان یادگیرنده و سن با هوش سازمانی مثبت(مستقیم) بوده است و رابطه سابقه خدمت و میزان تحصیلات با هوش سازمانی منفی(معکوس) بوده است یعنی هر چه ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و سن بالاتر رفته و سابقه خدمت و میزان تحصیلات کاهش یافته، هوش سازمانی بالاتر رفته(به میزان1/62درصد) است.   واژه‌های کلیدی: سازمان یادگیرنده، هوش سازمانی، تفکر سیستمی

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 9

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : پنج شنبه 92/8/2
نظرات
الگوی مدیریت دانش در دانشگاه بر مبنای شاخص های پنجگانه

الگوی مدیریت دانش در دانشگاه بر مبنای شاخص های پنجگانه

 

الگوی مدیریت دانش در دانشگاه بر مبنای شاخص های پنجگانه

مقاله علمی پژوهشی کامل مدیریت

چکیده: تحول و دگرگونی های شتابنده و سریع در علوم و فنون موجب تغییرات وسیع در خیلی از زمینه های مختلف سازمانی و محیط آن شده و مدیران را با چالش هایی مواجه کرده است. بنا براین جهت حفظ بقا و رقابت در شرایط پویا و پیش بینی ناپذیر محیطی؛ مدیران باید در تدوین خط مشی ها و سبک رهبری به نحو شایسته ای تجدید نظر کنند. یکی از این ابزارها مدیریت دانش است که می تواند نقش موثری در سازمان ها بالاخص در دانشگاه ها داشته باشد. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و اندازه گیری مدیریت دانش در دانشگاه هاست. بر این مبنا پژوهش بر اساس مدل رامپرد ساد برای درک رابطه پنج مؤلفه، مدیریت عمومی،سبک رهبری،چشم انداز استراتژیک در واحد سازمان،فرایند های کاری درون سازمان و منابع انسانی با مدیریت دانش طراحی شده بود. متدولوژی تحقیق شامل دو روش کیفی و کمی بوده و اطلاعات بدست امده از طریق پرسش نامه ساختار یافته بوده است.در تحقیق حاضر علاوه بر امار توصیفی از کروسکال- والیس, من- ویتنی و اسپیرمن (بر حسب نوع متغیر) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین پنج مولفه دانش محوری با مدیریت دانش وجود دارد. همچنین همبستگی بین سن و مدیریت دانش بسیار ضعیف بودو درک دو گروه (مردان و زنان) از آازمون شوندگان از مدیریت دانش تفاوت معنی داری وجود نداشت اما مدیریت دانش در محیط علمی به میزان تحصیلات و ابستگی نشان داد.

واژه های کلیدی: مدیریت دانش، مدیریت عمومی،سبک رهبری،چشم انداز استراتژیک در واحد سازمان،فرایند های کاری درون سازمان و منابع انسانی

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 17

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : پنج شنبه 92/8/2
نظرات
ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از منظر اسلام

ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از منظر اسلام

 

ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از منظر اسلام

 مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت

چکیده : مفهوم عدالت و موضوعاتی که به این مقوله نزدیک است در همه دوره های زمانی یکی از موضوعات مهم مدنظر سیاست گذاران حکومتی بوده است و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تمام دولت های پس از انقلاب با هر زمینه فکری و سیاسی بر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه داشته اند و برای نیل به این مهم هزینه های گزافی رامتحمل شده اند.فلسفه وجودی پیدایش چنین مفهومی ، بهم خوردن توازن اجتماع بخاطر منفعت طلبی عده معدودی از انسانها بوده است که مصلحین را برآن داشته است تا برای رفع آن به دنبال راه حلهایی باشند که تحقق عدالت یکی از آنهاست .از سویی مکاتب مختلف با توجه به جهان بینی های متفاوتی که دارند هریک به گونه ای خاص به این مهم پرداخته اند ودر این میان از اسلام به عنوان دین کامل این انتظار می رود که راهکارهایی جامعتر ارائه نموده باشد و هدف در این مقاله شناخت هر چه بیشتر این مقوله است .

واژگان کلیدی: مکتب اسلام، عدالت ، عدالت اجتماعی ،عدالت اقتصادی

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 21

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : پنج شنبه 92/8/2
نظرات
اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی نقش میانجی اعت

اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی نقش میانجی اعتماد به سازمان

 

اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی نقش میانجی اعتماد به سازمان

مقاله علمی پژوهشی ویژه دانشجویان مدیریت

چکیده: اعتماد در سازمان و هویت سازمانی از جمله موضوعات مورد علاقه پژوهش‌‌گران در مطالعات سازمانی اخیر بوده‌اند.  در این مقاله  نقش دو بعد شناختی و عاطفی اعتماد به رهبران در سطح هویت سازمانی اعضا از طریق اعتماد به سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 105 نفری از جامعه معلمان مدارس مقطع راهنمایی شهرستان چناران استان خراسان رضوی و با ابزار پرسشنامه‌ برای سنجش متغیرهای مد نظر انجام شد. روایی وپایایی متغیرها  مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل انجام نشان داد  که هر دو بعد اعتماد عاطفی و شناختی اعضا (معلمان) به رهبران (مدیران مدارس) بر اعتماد کلی (مشتمل بر سه بعد اعتماد درستکارانه، وابستگی و متعهدانه) به سازمان (مدارس ) مؤثر است و از میان این دو متغیر پیش بین، بعد عاطفی اعتماد به مدیر، پیش بین قدرتمندتری برای اعتماد به سازمان (مدرسه) است. همچنین مشخص شد که اعتماد کلّی به سازمان (مدرسه) می‌تواند متغیر واسطه معتبری برای پیش بینی هویت سازمانی اعضا (معلمان) توسط اعتماد عاطفی و شناختی به رهبران (مدیران مدارس) باشد.

واژگان کلیدی: ‌اعتماد رهبر، اعتماد به سازمان، هویت سازمانی

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 17

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : پنج شنبه 92/8/2
نظرات
 
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو مطالب